Medlem av Norges Parkettsliperforbund

Vi er medlem av Norges Parkettsliperforbund (NPF). Oppdragsgivere som benytter firmaer tilknyttet NPF har garanti for at arbeidet blir utført på en håndverksmessig forsvarlig måte.

NPFs garantiordning for gulvslipearbeider

Oppdragsgivere som benytter firmaer tilknyttet Norges Parkettsliperforbund har garanti for at arbeidet blir utført på en håndverksmessig forsvarlig måte. Videre at utøveren har en økonomisk forsvarlig drift og er à jour med skatter og offentlige avgifter.  I tvistesaker kan oppdragsgiver bringe saken inn for forbundets styre som vil besørge utført befaring ved forbundets skjønnskomité.

Saksgangen i reklamasjonssaker er at oppdragsgiver først tar kontakt med utførende medlem og påtaler den feil/mangel man ønsker utbedret. Utøver skal alltid ha mulighet til å rette feil/mangler før forbundet sentralt kommer inn i bildet. Dersom det oppstår tvist/uenighet mellom utførende medlem og oppdragsgiver, retter oppdragsgiver sin klage skriftlig til forbundets adresse. Klagen må inneholde opplysninger om hvem som har utført arbeidet og hvilke feil/mangler som påberopes. Forbundets formann utkaller skjønnskomitéen og denne utformer en rapport på bakgrunn av befaring hos oppdragsgiver. Ethvert medlem av NPF har plikt til å rette seg etter skjønnsnemndas konklusjoner og pålegg.

For skjønnsbefaring beregnes gebyr etter forbundets gjeldende tariff. Gebyr for skjønnsbefaring blir å fordele mellom utøver og oppdragsgiver med 50% på hver.

Avsnittet er hentet fra NPFs nettside: http://npsf.no/

Kontaktinfo NPF

Norges Parkettsliperforbund
Telefon: 22 92 43 20
E-post: post@npsf.no

© Copyright 2019 | ART Parkettsliperi